iêaò]û iêù~ûM

ÊûiÚý
ùcûU PòKò›ûkd iõLýû- 1
ùcûU Wûqeu iõLýû- 1
ùcûU ÊûiÚýKcðúu iõLýû- 1
ùeûMúKfýûY icòZò ibý, ibýû- 11
Mûñ KfýûY icòZò iõLýû- 4